smart Kabinet

  • ตู้ปลูกพืชอัติโนมัติด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์
  • สามารถควบคุมเวลาการให้แสง LED  
  • มีระบบเติมน้ำ ปรับความเข้มข้นปุ๋ย และปรับ PH อัตโนมัติ
  • สามารถปรับแต่งแสงให้เหมาะกับชนิดพืช และช่วงอายุพืชได้
  • ควบคุมการให้แสงและแยก Stage แต่ละช่วงอายุพืชได้
  • สามารถควยคุมการใช้งานผ่านจอ LCD
  • ปรับ Spectrum ของแสงได้

smart Kabinet

  • เพิ่มความปลอดโปร่งด้วยพื้นที่สีเขียว
  • เป็นกึ่งเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง และไฟประดับ ริมผนัง

smart Kabinet