สวัสดิการและผลตอบแทน
  • เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
  • กองทุนสวัสดิการ 7 กรณี
  • การตรวจสุขภาพประจำปี
  • งานเลี้ยงครบรอบการก่อตั้งบริษัท
  • งานกีฬาสี
  • กิจกรรมแบ่งปันให้น้อง
  • ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
  • กิจกรรมสัมมนา ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อนประจำปี และมีกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมให้แก่ พนักงาน
  • มีการมอบสวัสดิการด้านอาหารกลางวันให้แก่พนักงาน ที่โรงงานสมุทรสาคร วันจันทร์ – วันศุกร์
  • การฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ